Kontakt +48 602 618 037

facebook
Profesjonalne usługi zwyżką
Praca w ekstremalnych warunkach
Zamiatanie ulic i parkingów
Wycinka drzew Rzeszów i okolice
poprzedni następny

Podnośnik koszowy wynajem Rzeszów
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

oferta

Dlaczego my

DLACZEGO MY?

G�ównym przedmiotem dzia�alno�ci Firmy MAXIM jest wynajem oraz kompleksowe us�ugi podno�nikiem koszowym ( zwyżk� ), a także us�ugi w zakresie od�nieżania powierzchni utwardzonych i parkingów przy obiektach - szko�ach, hipermarketach, stacjach benzynowych, posesjach prywatnych.

MAXIM to pewny partner w utrzymaniu obiektów. Zakres wykonywanych us�ug to mi�dzy innymi wycinka drzew (ci�cia sekcyjne, regulacja koron), montaż oraz serwis reklam (wszelkiego typu no�niki reklamowe), od�nieżanie powierzchni (chodniki, parkingi, uliczki), mycie (witryn, powierzchni szklanych, elewacji, dachów).

Dlaczego my

OBSZAR DZIA�ANIA

Podkarpacie Rzeszów i okolice w tym : Sanok, Brzozów, Dynów, �a�cut, D�bica, do wspó�pracy zapraszamy jednak wszystkich Klientów indywidualnych oraz firmy z ca�ej Polski, które pragn� nawi�za� z nami relacje biznesowe. Wszystkie prace mog� by� wykonane zarówno w dzie�, jak i w nocy, w zależno�ci od potrzeb Klienta. Najważniejsze dla nas jest zadowolenie klienta, dlatego do każdego zamówienia podchodzimy indywidualnie. Wszelkie zlecenia realizujemy rzetelnie i terminowo.

Dlaczego my

STAWIAMY NA JAKO�� I BEZPIECZE�STWO

Profesjonalne i bezpieczne wykonanie prac wysoko�ciowych wymaga od ekipy stosownym pozwole�, do�wiadczenia, wysokiej sprawno�ci fizycznej oraz umiej�tno�ci szybkiej i trafnej oceny sytuacji. Prawid�owe i skrupulatne przygotowanie si� do każdej pracy zapewnia sprawn� i skuteczn� realizacj�. Niezb�dne s� również niezawodne narz�dzia, bez których us�uga staje si� utrudniona, b�dź po prostu niemożliwa.

Korzystaj�c ze zwyżki możesz wymieni� żarówk� lub zamontowa� kamer� monitoringu. Z nami popatrzysz na wszystko z góry i nakr�cisz film. Najważniejsze dla nas jest zadowolenie klienta, dlatego do każdego zamówienia podchodzimy indywidualnie. Wszelkie zlecenia realizujemy rzetelnie i terminowo. Stawiamy na jako�� i bezpiecze�stwo. Wykonujemy wszelkiego rodzaju prace wysoko�ciowe: montaż reklam, wycinka drzew, usuwanie nawisów �nieżnych, czyszczenie i mycie elewacji, wycinka i piel�gnacja zieleni, montaż banerów oraz siatek reklamowych. Fachowa obs�uga i konkurencyjna cena spe�ni Twoje oczekiwania. Chcemy by� Twoim partnerem biznesowym i towarzyszy� Ci przy osi�ganiu sukcesów. Nasz atut to podno�nik przegubowo-teleskopowy, który zwi�ksza szanse na dost�p do trudnych miejsc.

ZWYŻKA RZESZ�W:
US�UGI WYSOKO�CIOWE - PODNO�NIK KOSZOWY RZESZ�W

Hosting Lampung Rekber Terpercaya Cara Budidaya